Temporalitzaciķ

El treball amb aquest bloc té una temporalització prevista de 3 hores i 40 minuts (la unitat sencera comporta 12 hores i 30 minuts). Es desenvolupa aproximadament en 7 dies, d’acord amb els ajustaments que pugui fer el formador del curs (la formació amb tota la unitat es preveu que es realitzi en uns 25 dies).

La temporalització del bloc preveu la consulta dels continguts principals i els d’ampliació (25 minuts) i la realització de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació estipulades (3 hores i 15 minuts). Les activitats d’aprenentatge opcionals no es tenen en compte en la temporalització (1 hora i 55 minuts).

Objectius

> Conceptes

- Conèixer les característiques d’un text eficaç: adequació, coherència, cohesió, claredat, correcció i precisió.
- Conèixer què és la variació lingüística i reconèixer els factors que la determinen.
- Conèixer què són els registres lingüístics i identificar els elements que en condicionen l’elecció.
- Conèixer els conceptes de comunicabilitat, unitat i llegibilitat textuals.
- Conèixer el concepte de progressió temàtica.

> Procediments

- Reconèixer els paràmetres que regulen l’adequació textual.
- Identificar el nivell de formalitat de diferents situacions comunicatives.
- Emprar adequadament les varietats lingüístiques a la situació on es desenvolupa l’activitat comunicativa.
- Identificar i saber emprar els mecanismes lingüístics que afavoreixen la unitat textual.
- Discriminar entre textos ordenats i textos cohesionats.
- Determinar el tipus de progressió temàtica que caracteritza una seqüència textual.
- Discriminar entre claredat, precisió i correcció textuals.

> Normes, valors, actituds

- Valorar la importància d’usar el model de llengua adequat a les circumstàncies de producció textual.
- Valorar l’aprenentatge pràctic de la competència lingüística.

Activitats

Objectiu específic Nucli de coneixement Activitat Tipologia i recurs Dināmica de treball Temps
Reflexionar i debatre sobre la relació entre reescriptura i aprenentatge (conceptual, procedimental i actitudinal)

L’eficàcia d’un text determina l’eficàcia de les seves propietats

Activitat 1
(d'aprenentatge)
Grup de discussió (debat virtual, moderat pel formador) Gran grup 20 min
Determinar la validesa de certsdiagnòstics de reescriptura (procedimental) L’eficàcia d’un text determina l’eficàcia de les seves propietats Activitat 2
(d'aprenentatge, opcional)
Preguntes tancades (prova de discriminació, interactiva) Individual [15 minuts]
Reconèixer els canvis que comporta adaptar un mateix contingut informatiu a situacions comunicatives diferents (procedimental, actitudinal)

L’adequació valora la comunicabilitat del text

Activitat 3
(d'avaluaciķ)
Preguntes obertes (prova d’assaig extens, amb tramesa de resposta al formador) Individual 20 minuts
Identificar els elements textuals que caracteritzen els diferents registres (procedimental, conceptual)

L’adequació valora la comunicabilitat del text

Activitat 4
(d'aprenentatge)
Preguntes obertes (prova d’assaig breu, amb tramesa de resposta al formador) Individual

10 minuts

Reflexionar sobre el model de llengua que s’empra en les diferents situacions comunicatives que s’esdevenen a la universitat (conceptual, procedimental i actitudinal) L’adequació valora la comunicabilitat del text Activitat 5
(d'aprenentatge, opcional)
Preguntes obertes (prova d’assaig breu, amb tramesa de resposta al formador) Grup reduït [15 minuts]
Determinar els factors que dificulten la unitat textual (procedimental) L’ordre i la cohesió generen unitat en el text Activitat 6
(d'aprenentatge)
Pregunta tancada (prova de discriminació, interactiva) Individual

10 min

Determinar l’adequació dels mecanismes de referenciació triats (procedimental) L’ordre i la cohesió generen unitat en el text Activitat 7
(d'aprenentatge, opcional)
Preguntes obertes (prova d’assaig breu, amb tramesa de resposta al formador) Individual [15 minuts]
Reescriure emprant mecanismes cohesionadors (conceptual, procedimental) L’ordre i la cohesió generen unitat en el text Activitat 8
(d'avaluació)
Preguntes obertes (prova d’assaig breu, amb tramesa de resposta al formador) Individual 30 minuts
Desenvolupar estratègies per a la cohesió del text (procedimental) L’ordre i la cohesió generen unitat en el text Activitat 9
(d'aprenentatge, opcional)

Preguntes tancades (prova de discriminació, interactiva)

Individual [10 minuts]
Detectar ambigüitats en els mecanismes de referenciació (conceptual, procedimental) L’ordre i la cohesió generen unitat en el text Activitat 10
(d'aprenentatge)

Preguntes tancades (prova de discriminació, interactiva)

Individual 5 minuts
Identificar les posicions dels marcadors textuals (conceptual, procedimental, actitudinal) L’ordre i la cohesió generen unitat en el text Activitat 11
(d'avaluació)
Preguntes obertes (prova d’assaig breu, amb tramesa de resposta al formador) Individual 10 minuts
Conèixer les regles de reducció sintàctica per a dotar el text de coherència (conceptual, procedimental) L’ordre i la cohesió generen unitat en el text Activitat 12
(d'aprenentatge)
Preguntes obertes (prova d’assaig breu, amb tramesa de resposta al formador) Individual 10 minuts
Determinar el tipus de progressió temàtica que caracteritza els fragments discursius (procedimental) L’ordre i la cohesió generen unitat en el text Activitat 13
(d'aprenentatge, opcional)
Preguntes tancades (prova de discriminació, interactiva) Individual

[10 minuts]

Discriminar entre claredat, precisió i correcció textuals (procedimental)

La claredat, la precisió i la correcció asseguren la llegibilitat del text Activitat 14
(d'aprenentatge)
Preguntes tancades (prova de discriminació, interactiva) Individual

10 min

Determinar la intel·ligibilitat de seqüències discrusives (procedimental, actitudinal) La claredat, la precisió i la correcció asseguren la llegibilitat del text Activitat 15
(d'aprenentatge, opcional)
Preguntes tancades (prova de discriminació, interactiva) Individual [10 minuts]
Analitzar el grau de llegibilitat de textos universitaris (procedimental) La claredat, la precisió i la correcció asseguren la llegibilitat del text Activitat 16
(d'aprenentatge, opcional)
Preguntes tancades (prova de discriminació, interactiva) Individual [10 minuts]
Determinar els aspectes que dificulten la llegibilitat d’un text (conceptual, procedimental) La claredat, la precisió i la correcció asseguren la llegibilitat del text Activitat 17
(d'avaluació)
Preguntes obertes (prova d’assaig breu, amb tramesa de resposta al formador) Individual 10 minuts
Identificar els aspectes il·legibles d’una frase
(procedimental)
La claredat, la precisió i la correcció asseguren la llegibilitat del text Activitat 18
(d'avaluació)
Preguntes obertes (prova d’assaig breu, amb tramesa de resposta al formador) Individual 20 minuts
Identificar els elements que determinen la ineficàcia d’un text i saber-los justificat (procedimental) Tot el bloc Activitat 19
(d'aprenentatge)
Grup de discussió (debat virtual, moderat pel formador) Gran grup 20 minuts
Determinar la pertinència de certs diagnòstics de reescriptura (conceptual, procedimental, actitudinal) Tot el bloc Activitat 20
(d'aprenentatge, opcional)
Preguntes tancades (prova de discriminació, interactiva) Individual [15 minuts]
Reelaborar un fragment dotant-lo d’unitat i llegibilitat (procedimental, actitudinal) Tot el bloc Activitat 21
(d'avaluació)
Preguntes obertes (prova d’assaig breu, amb tramesa de resposta al formador) Individual 20 minuts
Produir un text d’acord amb les propietats textuals (conceptual, procedimental, actitudinal) Tot el bloc Activitat 22
(d'aprenentatge, opcional)
Preguntes obertes (prova d’assaig breu, amb tramesa de resposta al formador) Individual [15 minuts]

Activitat d'avaluaciķ final d'unitat

Aquesta activitat es relaciona amb el bloc i també amb els altres tres blocs de la unitat. Permet fer l’avaluació final de la unitat. Es pot anar elaborant a mesura que es desenvolupa el treball amb els diversos blocs i s’ha de lliurar els últims 5 dies de treball amb la unitat.

Objectiu específic Nucli de coneixement Activitat Tipologia Dināmica de treball Temps
Elaborar un text que permeti aplicar els aprenentatges de la unitat (conceptual, procedimental, actitudinal) Tota la unitat Activitat final d'unitat
(d'avaluaciķ)
Preguntes obertes (assaig extens, amb tramesa de resposta al formador) Individual 2 hores i 25 minuts

Sistema d'avaluaciķ
L’avaluació és conjunta a tota la unitat i implica fer necessàriament les 14 activitats d’avaluació previstes per a tota la unitat i l’activitat d’avaluació final. Un 40 % de l’avaluació s’obté de l’activitat final; un 50 %, de les activitats d’avaluació formativa; i un 10 %, de l’aprofitament de les altres activitats d’aprenentatge no estrictament avaluatives.